กลุ่มงานบริหารวิชาการ

                               
นางจอมขวัญ   ศักดิ์สุนทร                                                   นางวรรณี    ดีประชา 
            วิชาการระดับประถม                                                  วิชาการระดับมัธยม / ประธาน
 
                                  
      นางสุรีย์พร   เลิศไชย                                    นางชนัญญา   พงษ์สำราญกุล                               นางสาววรานุช   กิจเจริญ 
รองประธาน/ หัวหน้าสายชั้น ม.1                            ผู้ช่วยวิชาการระดับมัธยม                                    ผู้ช่วยวิชาการระดับประถม
 
                                  
          นางนานา  ไกรปราบ                                          นางมาเรียม   กิจทวี                                          นางรัตนา   จันทรพันธ์ 
                    ส่งเสริมงานวิชาการ                             หัวสายสายชั้น ป.1/แหล่งการเรียนรู้                         งบประมาณ/หัวหน้าสายชั้น ป.2
 
                                    
        นางสาวโสรฎา  อัคราพร                                   นางสาวหยาดนภา   เชยโต                                 นางสาวเยาวลักษณ์   ขำนอง
                                                  หัวหน้าสายชั้น ป.3 /หัวหน้าสาระสังคมศึกษาฯ                       หัวหน้าสายชั้น ป.4                                                   สายชั้น ป.4                                                                                                                         
                                  
   นางกนกอร  ปวุตินันท์                                         นางวันเพ็ญ  ว่องพานิช                                        นางทิวารัตน์  ขันวิชัย
                 หัวหน้าสายชั้น ป.5                         หัวหน้าสายชั้น ป.6/ประกันคุณภาพการศึกษา         หัวหน้าสายชั้น ม.2 /ส่งเสริมงานวิชาการ
 
                                
        นางดาราวรรณ  เอกพร                                   นางชุลีภรณ์  แหลมสุวรรณกุล                              นางสาวสุภาพร  เจริญธรรม
      หัวหน้าสายชั้น ม.3                              ประสานความร่วมมือการพัฒนาวิชาการ                                    แนะแนว             
  
                                  
        นายสุธน  ดีประชา                                             นายกำพล  กิ่งทอง                                          นางลดารัตน์     วารีศรี
       ส่งเสริมงานวิชาการ                                             หัวหน้าสาระศิลปะ                                           หัวหน้าสาระภาษาไทย
 
                                  
   นางรัตนา  บัวสถาพร                                     นางสาววันวิสาข์ วงศ์หงษ์ทอง                                นางเมตตา  ถิ่นทุ่งทอง
                     บรรณารักษ์                                                      บรรณารักษ์                                                  งานนโยบายและแผนงาน
 
                                    
   นางสาวอิศรา  ประยูรมหิศร                                นางสาวบุญญพัช  กลาทอง                                      นางสาวอนุสรา   แซ่อึ้ง
                                                                                                                                                          เลขานุการ
Powered by MakeWebEasy.com