กลุ่มงานบริหารบุคลากร

นางสาวฉวีวรรณ   ตั้นสกุล
ประธาน  (รักษาการ)

นางสุดา มูลประสาร
กรรมการ

นางสุขวิมล   อนันตสวัสดิ์
กรรมการ

นางสาววรินทร์   โฉมกอง 
กรรมการ

นางสาวกมลชนก   คงไพร
กรรมการ

นางสุรพรี   เจริญพร
กรรมการ

นางศิริลาวัลย์   ธรรมจิตร
กรรมการ

นางสาวปวีณ์ธิดา   ฉายาลักษณ์
กรรมการ

นายประวีณ   อัคราพร
กรรมการ

นางสาวลลิดา   สิงห์ด้วง
กรรมการ

นางสาวพิสมัย    ภูยอดผา
กรรมการ


นางสุจิตร   พิไลกุล
เลขานุการ

Powered by MakeWebEasy.com