งานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวฉวีวรรณ ตั้นสกุล
ประธาน
 
                                   
                  นายดนัย  บัวสถาพร                                          นางสมใจ  พงษ์พัว                                          นางอุไรรัตน์   แสวงทรัพย์                    
                     รองประธาน                                                        งบประมาณ                                                        เลขานุการ                                
 
                              
      นายพรภิรมย์  เอกพร                                            นางรุจิรา   เจริญวัย                                         นางสาวปิยภรณ์  มังกรทอง
กรรมการ                                                               กรรมการ                                                             กรรมการ
 
                                         
นางธนิดา  ใจจัน                                                  นายกรกฎ   ถาวรวงศ์                                       นายกิตติพัฒน์   จีนสกุลณี
กรรมการ                                                                กรรมการ                                                               กรรมการ      
      
                                                          
                                                                   นายวรวุฒิ   เย็นวารีย์                                                                          
                                                                                                                   กรรมการ                                                                                                                            
 

 
Powered by MakeWebEasy.com