งานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวฉวีวรรณ ตั้นสกุล
ประธาน
 
                              
    นายดนัย  บัวสถาพร                                           นางสมใจ  พงษ์พัว                                       นายวีระยุทธ  อ่อนจันทร์  
รองประธาน                                                      งบประมาณ                                                         กรรมการ
 
                              
      นายพรภิรมย์  เอกพร                                            นางรุจิรา   เจริญวัย                                         นางสาวปิยภรณ์  มังกรทอง
กรรมการ                                                               กรรมการ                                                             กรรมการ
 
                              
นางสาวศมณพร  เรืองสิทธ์                                       นางธนิดา  ใจจัน                                              นายกรกฎ   ถาวรวงศ์    
 กรรมการ                                                               กรรมการ                                                             กรรมการ
 
                              
      นายวรวุฒิ   เย็นวารีย์                                       นายกิตติพัฒน์   จีนสกุลณี                                 นายณรงค์กร   เปี่ยมพร้อม  
  กรรมการ                                                               กรรมการ                                                             กรรมการ

นางอุไรรัตน์   แสวงทรัพย์
เลขานุการ
Powered by MakeWebEasy.com