งานกิจการนักเรียน

นายวิสุทธิ์   พงชุบ
ประธาน
 
                              
         นางศศิวิมล  ทองมา                                               นางจุรี  สุทธการี                                    นางสายทิพย์   เชี่ยวชาญพัชรกุล
   รองประธาน                                                          รองประธาน                                                            กรรมการ    
 
                              
  นางพัชนีย์   คำแดง                                          นางสาวพัสณี   บัวเผื่อน                                     นางสาวสมพร    อ่วมกรุด
กรรมการ                                                           กรรมการ                                                              กรรมการ   
 
                              
        นางชบา  แสงพุ่ม                                         นางสาวรัตติกาล  เท่าเทียม                                นางสาวสุปรียา   สุขสวัสดิ์
กรรมการ                                                           กรรมการ                                                              กรรมการ
 
                              
  นายสมเจตน์   ภัทรสิริวรกุล                                    นางสาวอุษา   บุญศิริ                                          นางสาวปนัสญา  เกตุมี    
 กรรมการ                                                           กรรมการ                                                              กรรมการ

นางภัททิมา   บุณยายน
กรรมการและเลขานุการ
Powered by MakeWebEasy.com