ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือนกันยายน 2560                   แผนกอนุบาลเดือนพฤศจิกายน  2560    


วันที่ 1 ก.ย.60       - พิธีเปิด – ปิดกีฬาสี                                       วันที่  3 พ.ย. 60 กิจกรรมลอยกระทง                  
วันที่ 4 ก.ย.60       - สัปดาห์ที่  17                                               วันที่ 10 พ.ย. 60 ประชุมครูระดับสายชั้นเรียน/แบ่งปันความรู้
วันที่ 5 ก.ย.60       - กิจกรรมวันพระ ม.1/2                                   วันที่ 11 พ.ย. 60 ประกาศผลสอบระดับอนุบาลปีที่ 1-3
วันที่ 8 ก.ย.60       - ศุกร์ต้นเดือน                                                วันที่ 13 –15 พ.ย. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2561
วันที่ 11 ก.ย.60     - สัปดาห์ที่  18                                              หลักฐานการสมัคร
วันที่ 13 ก.ย.60     - กิจกรรมวันพระ ม1/1                                         - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
วันที่ 17 ก.ย.60     - ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์                                   - ใบเกิดตัวจริง และถ่ายเอกสารจำนวน 2 ฉบับ
วันที่ 18 ก.ย.60     - สัปดาห์ที่  19                                                    - ทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อนักเรียน ชื่อบิดา ชื่อมารดา
วันที่ 20 ก.ย.60     - กิจกรรมวันพระ ป.6 - P                                        และถ่ายเอกสารทุกชื่อที่เป็นปัจจุบัน  อย่างละ 2 ฉบับ 
วันที่ 25 ก.ย.60     - สัปดาห์ที่ 20                                                       (ในกรณีบุคคลใดที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล “ขอใบเปลี่ยน
วันที่ 28 ก.ย.60     - กิจกรรมวันพระ ป.6 – E                                       ชื่อ-สกุล ถ่ายเอกสารจำนวน 2 ฉบับ)
วันที่ 29 ก.ย.60     - ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560

 

                                                         กำหนดการเดือนตุลาคม 2560


วันที่ 2 ต.ค.60     - สัปดาห์ที่ 21
                           - ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 3 ต.ค.60     - ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 4 ต.ค.60     - ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 5 ต.ค.60     - ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
                           - ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 6 ต.ค.60     - ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 7 ต.ค.60     - ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 9 ต.ค.60     - ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
วันที่ 10 ต.ค.60   - ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 11 ต.ค.60   - ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 12 ต.ค.60   - ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 14 ต.ค.60   - แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับโรงเรียนเอกชน
วันที่ 16 ต.ค.60   - เรียนซ่อมเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 17 ต.ค.60   - เรียนซ่อมเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 18 ต.ค.60   - เรียนซ่อมเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 19 ต.ค.60   - เรียนซ่อมเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 23 ต.ค.60   - วันปิยมหาราช ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกท่าน และ ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี ที่ว่าการ
                              อำเภอท่าม่วง เวลา 07.30 น.
วันที่ 28 ต.ค.60   - ประกาศผลสอบครั้งที่ 1
วันที่ 30 ต.ค.60   - เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 31 ต.ค.60   - สัปดาห์ที่ 23


Powered by MakeWebEasy.com