ปฏิทินกิจกรรม

                                      กำหนดการเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561                      


วันที่ 3 ก.ย.61     - สัปดาห์ที่ 17  
วันที่ 4 ก.ย.61     - วิทยากรท้องถิ่น
วันที่ 10 ก.ย.61   - สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 14 ก.ย.61   - วจนพิธีฉลองแม่พระมหาทุกข์  ประถม – มัธยม
วันที่ 16 ก.ย.61   - ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์
วันที่ 17 ก.ย.61   - สัปดาห์ที่ 19 กิจกรรมวันพระ  ม.1/2
วันที่ 20 ก.ย.61   - วันเยาวชนแห่งชาติ, ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561
วันที่ 24 ก.ย.61   - สัปดาห์ที่ 20 กิจกรรมวันพระ  ม.1/1
วันที่ 28 ก.ย.61   - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น
วันที่ 1  ต.ค.61    - สัปดาห์ที่ 21 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น 
วันที่ 2  ต.ค.61    - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น
วันที่ 3  ต.ค.61    - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น
วันที่ 4  ต.ค.61    - ปิดภาคเรียนที่ 1/2561, ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
วันที่ 5  ต.ค.61    - ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 8  ต.ค.61    - อบรมครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถม โดย Oxford
วันที่ 9-10  ต.ค.61   - ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิก โดยศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี
วันที่ 13 ต.ค.61       - วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 16 ต.ค.61       - ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สอบไม่ผ่านตัวชี้วัดในรายวิชาต่างๆ ลงทะเบียนขอสอบซ่อม
วันที่ 16-18 ต.ค.61  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สอบไม่ผ่านตัวชี้วัดในรายวิชาต่างๆ เรียนซ่อมเสริม และสอบ
วันที่ 16-17 ต.ค.61  - ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
วันที่ 18-19 ต.ค.61  - ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
วันที่ 22 ต.ค.61    - สัปดาห์ที่ 22 ตรวจห้องเรียน
วันที่ 23 ต.ค.61    - วันปิยมหาราช  (Chulalongkorn  Day )
วันที่ 24 ต.ค.61    - เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 27 ต.ค.61    - ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2561 
วันที่ 29 ต.ค.61    - สัปดาห์ที่ 23
วันที่ 31 ต.ค.61    - วันออมแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com