รางวัลการประกวดบรรยายธรรม รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี
2557  โดยกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรมณ   หอประชุมโรงเรียน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ระดับประเทศรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด.ญ.สุธาสินี โรจน์บุญถึง
     การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศโดยกรมศาสนากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัด
ประยูรวงศาวาสวิหาร กรุงเทพมหานครวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน
ประดับพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ด.ญ.ณัฐฐาพร  เอกพร

     การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ โดยกรมศาสนากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศรับโล่รางวัลพระราชทานประดับพระนามาภิไธยย่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ด.ญ.กีรติกา  โรจน์บุญถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด.ช.ณภัทร  เอี่ยมสอาด
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช.ณัฐภูมินทร์   เนียมหอม
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช.วัศวีร์   ศักดิ์เรืองงาม
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช.ปธานิน   ธีรธรรมนุวัฒน์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ด.ญ.ธนัญญา   วอนเพียร
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ด.ญ.นภัสสร   โรจน์ไพศาลกิจ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ด.ญ.รสวิสาร์   เจตน์กสิกิจ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ญ.ธัญชนก    เอี่ยมนวม
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ญ.นภัส   กาญจนอโนทัย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ

ห้องสมุดโรงเรียนวีรศิลป์ อาคารเดลลาโตร์เร และอาคารคาเร็ตโต

 

กิจกรรมของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

V.S. PHOTOS GALLERY

เข้าชมวีดีโอกิจกรรมของเรา ชมพู - ขาว
ขอขอบคุณครูดนัย  บัวสถาพร ผู้จัดทำ vtr ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์
ขอขอบคุณครูกรกฎ  ถาวรวงษ์  ที่ให้ Link Facebook Live  พิธีมิสซาขอบพระคุณฉลองครบ
70 ปี โรงเรียนวีรศิลป์
Powered by MakeWebEasy.com