ท่านผู้ปกครอง  และ นักเรียน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากประกาศของทางโรงเรียนด้านล่างนี้ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
รางวัลการประกวดบรรยายธรรม รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี
2557  โดยกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรมณ   หอประชุมโรงเรียน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ระดับประเทศรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด.ญ.สุธาสินี โรจน์บุญถึง
     การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศโดยกรมศาสนากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัด
ประยูรวงศาวาสวิหาร กรุงเทพมหานครวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน
ประดับพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ด.ญ.ณัฐฐาพร  เอกพร

     การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ โดยกรมศาสนากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศรับโล่รางวัลพระราชทานประดับพระนามาภิไธยย่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ด.ญ.กีรติกา  โรจน์บุญถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนวีรศิลป์ อาคารเดลลาโตร์เร และอาคารคาเร็ตโต

 

กิจกรรมของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

V.S. PHOTOS GALLERY

Powered by MakeWebEasy.com