รางวัลการประกวดบรรยายธรรม รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
image
     งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี
2557  โดยกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรมณ   หอประชุมโรงเรียน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ระดับประเทศรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด.ญ.สุธาสินี โรจน์บุญถึง
image
     การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศโดยกรมศาสนากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัด
ประยูรวงศาวาสวิหาร กรุงเทพมหานครวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน
ประดับพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ด.ญ.ณัฐฐาพร  เอกพร
image

     การประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ โดยกรมศาสนากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศรับโล่รางวัลพระราชทานประดับพระนามาภิไธยย่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ด.ญ.กีรติกา  โรจน์บุญถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             การเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยศึกษาเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ตามลิงค์ (Link) ที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนถึงเวลาเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 ตามกำหนดการของรัฐบาล คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นักเรียนต้องใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหาจากสื่อออนไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวของนักเรียนเองเป็นอย่างมาก  ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ท่านผู้ปกครองควรช่วยกันจัดสรรเวลาให้กับบุตร หลานของท่านได้ศึกษาจากสื่อออนไลน์นี้  เพื่อนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทางโรงเรียนจะมีการติดตามนักเรียนต่อจากนี้ โดยครูประจำชั้น ครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียน และท่านผู้ปกครอง อาจเป็นการนัดหมายสอนเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยี การส่งงาน และ อื่นๆ ตามความเหมาะสมที่สามารถดำเนินการได้
            ระบบ eDLTV เป็นสื่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึง ปวช. และ ปวส. โดยเนื้อหาวิชาสามัญมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล และเนื้อหาวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล ซึ่งประกอบด้วย
(1) วิดีโอคลิปการสอน
(2) สไลด์บรรยายรูปแบบพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) 
(3) ใบความรู้ และใบงาน
(4) แบบฝึกหัด ฯลฯ
          รวมลิงค์ (Link) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับอนุบาล 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
          รวมลิงค์ (Link) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเนื้อหาที่มีความสำคัญ และเทคนิคต่างๆ ในการนำไปใช้ในการเรียนของนักเรียนผ่านเว็บไซต์ Youtube โดยคณะครูโรงเรียนวีรศิลป์เป็นผู้เลือกสรรมาให้นักเรียนได้ไปศึกษาก่อน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
image
image
image


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียนวีรศิลป์ อาคารเดลลาโตร์เร และอาคารคาเร็ตโต

 

กิจกรรมของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

V.S. PHOTOS GALLERY

Powered by MakeWebEasy.com