เดือนมกราคม 2566

   วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 มิสซาปลงศพ เปาโลฐิติวัฒน์ ชัยรัชนีย์บูลย์

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

     วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  วันพุธรับเถ้า

     วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์

เดือนมีนาคม 2566

    วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 มิสซาปลงศพ เบนิกโญสนธิ สารธรรม

เดือนเมษายน 2566

    วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ พิธีล้างเท้าและตั้งศีลมหาสนิท

     วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เดินรูป 14 ภาค นมัสการไม้กางเขน และรับศีลมหาสนิท

     วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ มิสซาคืนตื่นเฝ้าสมโภชปัสกา เสกเทียน เสกไฟ เสกน้ำ

     วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 วันสมโภชปัสกา

     วันเสาร์ที่ 29 เมษายายน 2566 มิสซาปลงศพ มารีอาสมคิด  วัชรเกษมพันธ์

     วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 อำลาคุณพ่อเสาร์ ตนประเสริฐ  ซิสเตอร์คีตภัทร รักบ้านไทย ต้อนรับสังฆานุกรวรากร เจริญพานิช และร่วมยินดีกับ ซิสเตอร์อุไร ทัพศาสตร์ โอกาสฉลอง 75 ปี

เดือนพฤษภาคม 2566

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ต้อนรับคุณพ่อเกรียงศักดิ์  ประสูตร์แสงจันทร์

     วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 มิสซาปลงศพ ยอร์นบอสโกฉลอง กิจทวี

     วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 มิสซาปลงศพ มารีอาเติมใจ  สกนธวัฒน์

เดือนมิถุนายน 2566

     วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และแห่ศีลมหาสนิท

     วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะพลมารี วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง

เดือนกรกฎาคม 2566

     วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ร่วมยินดีโอกาสฉลองศาสนนามเปโตร บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา

     วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย

     วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ประชุมพลมารีย์แม่พระเป็นที่พึ่งบ้านโป่ง

     วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2566 คำสอนผู้ใหญ่เพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชน

เดือนสิงหาคม 2566

     วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ส่งศีลมหาสนิท โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

     วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร้ ในเขตวัดแม่พระมหาทุกข์

     วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 มิสซาปลงศพ มารีอาปราณี  คันฉ่อง

     วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ประชุมกลุ่มพระเมตตาสัญจร

     วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาอภิบาลวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง เพื่อเตรียมงานฉลองวัด

     วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 พิธีรับศีลล้างบาปเด็ก ยอห์นบอสโกภาวิน หมอดี

     วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 มิสซาปลงศพ ออกัสตินประสิทธิ์  มิตรเจริญถาวร

    วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 สังฆานุกรวรากร เจริญพานิช และคณะครูคำสอน  ได้จัดอบรมความรู้เบื้องต้นผู้ช่วยพิธีกรรม ให้กับเด็ก ๆ นักเรียนคำสอน วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง ณ ห้องสมุดปีติมหาการุญ โรงเรียนวีรศิลป์

เดือนกันยายน 2566

    วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 มิสซาตรีวารฉลองวัด คืนที่ 1 (ค.ศ.2023)

    วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 มิสซาตรีวารฉลองวัด คืนที่ 2 (ค.ศ.2023)

    วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 มิสซาตรีวารฉลองวัด คืนที่ 3 (ค.ศ.2023)

    วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี

   วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เด็ก ๆ และเยาวชนวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานฉลองวัดประจำปี 2023

   วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 งานฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง

   วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ยุวธรรมฑูตสัญจร

   วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 สภาอภิบาลวัดร่วมงานกิจเมตตากับกลุ่มศาสนสัมพันธ์

   วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มิสซาปลงศพ ยอแซฟสุวิทย์  ปรัชญาคุณ

เดือนตุลาคม 2566

   วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เปิดเดือนแม่พระ

    วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 มิสซาปลงศพ ยอแซฟประเสริฐ  เขมะนุเชษฐ์

    วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง ประชุมประจำเดือนตุลาคม

    วันเสาร์ที่ 7-9 ตุลาคม 2566 นักเรียนไปเข้าค่ายกระแสเรียกบ้านเณรเล็กราชบุรี

   วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ชมรมผู้สูงอายุวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง ได้ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร้ในเขตวัด  จำนวน 6 ราย

   วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 มิสซา “กลุ่มหน้าวัด”  ณ บ้านครูมาเรียม กิจทวี 

   วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 สวดสายประคำ ร่วมมิสซาขอพรพระสำหรับกลุ่มสระกลอย

   วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ประชุมและต้อนรับสมาชิกใหม่ถวายคำสัญญาเป็นพลมารีย์ประจำการของเปรสิเดียมแม่พระราชินีแห่งสากลโลก มารีอากอเร็ตตีวิไล บุญเลิศ

   วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณะครูคาทอลิกจากโรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 55 ท่าน เดินทางมาแสวงบุญ ณ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง สำหรับกิจกรรมแสวงบุญ มีการรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ของวัด สวดสายประคำ และเข้าเยี่ยมชมสถานที่

   วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 มิสซากลุ่มตลาดริมน้ำ

   วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 สวดสายประคำและร่วมมิสซากับชุมชนกร่างทอง เสกบ้านขอพรแม่พระ

   วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 สวดสายประคำและร่วมมิสซาของกลุ่มหนองตาบ่งใน ณ บ้านคุณธนัสรณ์-ณัฐกาญจน์ บุญญาดานิธินันท์

   วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 สวดสายประคำและร่วมมิสซากับกลุ่มในไร่ ณ บ้าน คุณประไพ หมอดี

   วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 สวดสายประคำและร่วมมิสซาขอพร กลุ่มโรงเรียนอำนวยวิทย์จัดสรร

   วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 สวดสายประคำและมิสซากลุ่มหนองตาบ่งนอก ณ บ้านของคุณสมชาย-วิไล กรีเสน

   วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 พิธีปิดเดือนแม่พระ

เดือนพฤศจิกายน 2566

   วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เสกสุสาน พิธีบูชาขอบพระคุณ

   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพลมารีย์ เขตเหนือที่บ้านโป่ง

_____________________________

หน้าหลัก HOME

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้