ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ปณิธาน ปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

คำปณิธานของคณะครูและนักเรียน

                “คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวีรศิลป์ จะยึดมั่นในคุณธรรมและความดี เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของโรงเรียน อันเป็นที่รักของพวกเรา...ชมพู-ขาว”

ปรัชญา – คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข                                                          

คุณธรรม หมายถึง
      1. คุณธรรมตามหลักของพระคริสตธรรม
      2. คุณธรรมตามหลักสากล
      3. คุณธรรมตามประเพณีไทย
      4. คุณธรรมต้องนำหน้าวิชาการหรือเป็นตัวกำหนดทิศทางของการใช้ความรู้

นำวิชา หมายถึง
      1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำ ตามความต้องการของผู้เรียน สังคม สังฆมณฑล และประเทศชาติ
      2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
      3. จัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะการะบวนการต่าง ๆ มีจริยธรรม คุณธรรมและลำดับค่านิยมได้อย่างถูกต้อง มีความ          สามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน อาชีพและความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล

พัฒนาสุข หมายถึง
      1. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิตทั้งครบ ทั้งในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่และประกอบอาชีพได้            อย่างมีความสุข
      2. สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้มีความสุข

คำขวัญ – วินัยดี มีจรรยา วิชาเด่น
      วินัยดี      หมายถึง    ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
      มีจรรยา    หมายถึง    ความเป็นผู้มีคุณธรรม โดยปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
      วิชาเด่น    หมายถึง    ความเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
      นั่นคือ       นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา และเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ ทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่งามพร้อมในสังคม  และนำพานักเรียนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน

คติพจน์ – สมศักดิ์ศรี มีคุณภาพ ประหยัด                                                 
      สมศักดิ์ศรี    หมายถึง   ความประพฤติและการปฏิบัติด้วยเกียรติของวีรศิลป์
      มีคุณภาพ     หมายถึง  ผลงานได้มาตรฐาน ตรงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
      ประหยัด       หมายถึง  การใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ ถูกต้อง ถูกทาง เหมาะสม
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย
       วิสัยทัศน์ (Vision)  
              โรงเรียนวีรศิลป์กำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน ปี  2555 - 2559ดังนี้
             “โรงเรียนวีรศิลป์เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเลิศทางด้านวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย”
       พันธกิจ (Mission)
              โรงเรียนกำหนดพันธกิจของโรงเรียนปี 2555 - 2559ดังนี้
              1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ อบายมุขต่าง ๆ  และปัญหาทางเพศ  และมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬา/นันทนาการ 
              2. พัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจิตสำนึก มีค่านิยมในความเป็นไทย   อีกทั้งประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวมตามโอกาสอันควร
              3. พัฒนาและปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
              4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  สร้างองค์ความรู้ด้วนตนเองและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
              5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
              6. พัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
              7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
             8. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
             9. คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา
            10. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการและการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
            11. พัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม สื่อ/นวัตกรรมจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้   และใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
            12. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
            13. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            14. พัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

เป้าหมาย (Goal)
          โรงเรียนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียนวีรศิลป์ ดังนี้
          ด้านคุณภาพผู้เรียน
                เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ(ม.1) (ตบช.1)
                เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  (ม.2) (ตบช.2)
                เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  (ม.3) (ตบช. 3)
                เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (ม.4) (ตบช. 4)
                เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (ม.5)
                เป้าหมายที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(ม.6) (ตบช.)

         ด้านการบริหารจัดการ
                 เป้าหมายที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม.7) (ตบช.6)
                 เป้าหมายที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ม.8) (ตบช. 7)
                 เป้าหมายที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ม.9)
                 เป้าหมายที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน(ม.10)
                 เป้าหมายที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ(ม.11)
                 เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ม.12) (ตบช. 8)
                 เป้าหมายที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (ม.13)
                 เป้าหมายที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น  (ม.14)(ตบช. 9)(ตบช.10)

        ด้านการมาตรการส่งเสริม
                 เป้าหมายที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  (ม.15)(ตบช.11)(ตบช.12)

_____________________________

หน้าหลัก HOME

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้