ประวัติโรงเรียนวีรศิลป์

                    โรงเรียนวีรศิลป์เป็นโรงเรียนเอกชน ดำเนินงานโดยคณะบาทหลวงสังฆมณทลราชบุรี โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 558 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต (สายเก่า)   ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ภายในบริเวณโบสถ์คาทอลิกแม่พระมหาทุกข์ 7ประการเยื้องที่ว่าการอำเภอท่าม่วง สถานีตำรวจภูธรท่าม่วงและย่านการค้าท่าม่วงหรือตลาดท่าม่วง โรงเรียนเนื้อที่ 11ไร่ 2งาน 2 ตารางวา  โรงเรียนมีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องจากโรงเรียนประชาบาลนักบุญเทเรซา  โรงเรียนวีรวิทย์ และเป็นโรงเรียนวีรศิลป์ในปัจจุบัน โดยมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

                   โรงเรียนประชาบาลนักเรียนเทเรซา

                  ราวปี พ.ศ. 2438 บรรดาคริสตชนที่อาศัยอยู่บริเวณสำรองอพยพย้ายครอบครัวมาตั้งหลักฐานในทำเลที่ดีกว่าอุดมสมบูรณ์กว่าซึ่งย้ายมาอยู่ที่ “ท่าม่วง” ปี พ.ศ. 2443 มีคริสตชนที่ท่าม่วงประมาณ 100 คน และปี พ.ศ. 2458 มีคริสตชนประมาณ 300 คน  บาทหลวงเอมานูแอลได้สร้างวัด   เป็นเรือนไม้มุงสังกะสี และได้เสกวัดเมื่อวันที่ 11พฤษภาคม ให้ชื่อว่าวัดแม่พระมหาทุกข์  7 ประการ 

              โดยปกติเมื่อมีการสร้างโบสถ์สำหรับกลุ่มคริสตชน  ก็จะมีการสร้างโรงเรียนควบคู่กับโบสถ์ด้วย   ดังนั้นจึงมีการสร้างโรงเรียนหลังแรกชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลนักบุญเทเรซา”  โดยมีบันทึกว่าอาคารเรียนเป็นอาคารโรงไม้เล็กๆ ฝากระดาน หลังคามุงจาก   จากภาพถ่ายหมู่ครู  นักเรียน พ.ศ. 2476มีบุคคลในภาพรวมจำนวน 72 คน

                   โรงเรียนวีรวิทย์

              ปี พ.ศ. 2480 มีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลนักบุญเทเรซาเป็นโรงเรียน “วีรวิทย์” พร้อมกับการสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีต หลังคากระเบื้อง โรงเรียนวีรวิทย์ ดำเนินกิจการเพียง 2 ปี หยุดการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเกิดสงคราม

                    โรงเรียนวีรศิลป์

              หลังจากสงครามสงบด้วยความพยายามของสัตบุรุษชาววัดแม่พระมหาทุกข์ได้มีการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่โดยยังคงใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวีรวิทย์     เนื่องจากไม่สามารถใช้ชื่อเดิมในการขอจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาชื่อเดิมให้มากที่สุดจึงให้ชื่อโรงเรียนหลังใหม่ว่า   “โรงเรียนวีรศิลป์”  โรงเรียนวีรศิลป์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนโดยมีบาทหลวงการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นเจ้าของโรงเรียน นายเท้ง  ระดมกิจ  เป็นผู้จัดการ  และนายนิพนธ์ ชาวนาแก้ว เป็นครูใหญ่  เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนระดับชั้น    ป.1 -  ป.4   รวม 41 คน

              โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ โดยมีการพัฒนาที่สำคัญ

              ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ พ.ศ.2502 มีการสร้างอาคารเรียนคอนกรีต หลังคากระเบื้องเพิ่มเติมอีก 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อสร้างเป็นโรงพละแผนกอนุบาล)  พ.ศ. 2509 มีการสร้างอาคารตึก 3 ชั้น  ให้ชื่อว่า “ตึกคาเร็ตโต”  พ.ศ. 2525 มีการสร้างอาคารเรียนแผนกอนุบาลเป็นอาคารคอนกรีตหลังคากระเบื้องเป็นอาคารชั้นเดียว (ปัจจุบันรื้อสร้างเป็นอาคารปีติมหาการุญ)  พ.ศ. 2527 มีการสร้างโรงพละสำหรับนักเรียนประถม-มัธยม พ.ศ. 2529 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้นให้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9”  พ.ศ.2538 ดำเนินการปรับบริเวณโรงเรียนด้วยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับการเล่นกีฬา การจอดรถรับส่งนักเรียน จัดทำถนนรอบสนาม และจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ  พ.ศ. 2542 สร้างอาคารเรียนแผนกอนุบาล เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ให้ชื่อว่า “อาคารปีติมหาการุณ”  ปี พ.ศ.2543  สร้างอาคารห้องสมุดชื่อว่า “ปีติปัญญา” และสร้างโรงพละอนุบาลในปีเดียวกัน

              ด้านการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แรกเริ่มจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1 - ป.4  พ.ศ. 2511จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หรือ ม.6 ตามหลักสูตรเดิม) และสามารถรับนักเรียนทั้งชายและหญิง   ต่อมารับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ด้านจำนวนนักเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนจำนวนสูงสุดดังนี้  ปี  พ.ศ. 2511 รับนักเรียนได้ 834 คน  พ.ศ.2513 รับนักเรียนได้ 1,104 คน   พ.ศ. 2530 รับนักเรียนได้ 2,192 คน  ปี พ.ศ.2542 ได้รับอนุญาตรับนักเรียนได้ไม่เกิน 3,506 คน พร้อมกันนี้โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เป็นต้น

     โรงเรียนวีรศิลป์เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2503 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล จากกระทรวงศึกษาธิการชั้น ป.1 - ป.4  พ.ศ. 2510 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลอีกครั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2542  ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนพ.ศ. 2547  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก)   พ.ศ. 2550 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบสอง) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน   สมศ.)  ขณะเดียวก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวีรศิลป์โดยนายไพศาล  พนมศักดิ์ เป็นประธานชมรมฯและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนวีรศิลป์โดยกำนันสมเกียรติ  วอนเพียร  เป็นประธานชมรม  และ พ.ศ. 2551  บาทหลวงรุ่งเรือง   สารสุขสร้างห้องเฟื้องฟ้า สำหรับเตรียมเอกสาร เพื่อส่งโรงเรียนเข้าประเมินรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ในโครงการการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชประจำปีการศึกษา  2550 และได้รับรางวัลชมเชย และมีการจัดฉลองครบ  60  ปีโรงเรียนในปีเดียวกัน  พ.ศ. 2554 บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา สร้างอาคารเรียนระดับประถม เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ให้ชื่อว่า “อาคารเดลลาโตร์เร”  และขยายความจุนักเรียนเป็น  4,706  คน 

     โรงเรียนวีรศิลป์ตั้งอยู่เลขที่ 558 หมู่  2 ถนนแสงชูโต (สายเก่า)  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  ในบริเวณตลาดท่าม่วง เยื้องที่ว่าการอำเภอท่าม่วง และสถานีตำรวจภูธรท่าม่วง  บนเนื้อที่ 11ไร่ 2งาน 2 ตารางวา   จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1- 3)  ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

              ปัจจุบัน โรงเรียนวีรศิลป์เป็นโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี   บริหารงานโดยคณะบาทหลวงมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ เขตราชบุรี   ซึ่งมีบาทหลวงกันตภณ  ดำรงศักดิ์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  และบาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ  เป็นผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนวีรศิลป์ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ     ภายใต้การบริหารงานของคณะบาทหลวง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้