คณะกรรมการดำเนินงาน

 
บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

                                    
           นางจอมขวัญ  ศักดิ์สุนทร                                   นางวรรณี   ดีประชา                                      นางศุลิษา   มุกดาแสงสว่าง
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการมัธยม                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 
                                 
นางชรฏ  โสนน้อย                                          นางสาวฉวีวรรณ   ตั้นสกุล                                       นายวิสุทธิ์  พงชุบ
      หัวหน้ากลุ่มจิตตาภิบาล                                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป                      หัวหน้างานกิจการนักเรียนมัธยม 
 
                                
            นางศศิวิมล   ทองมา                                      นางวรางค์   กำจรกิตติคุณ                               นายชาติชาย   ชั้นกาญจนอัมพร
หัวหน้างานกิจการนักเรียนประถม                                 หัวหน้างานธุรการ                                          หัวหน้างานอาคารสถานที่
 
                                 
        นายพิเชษฐ  ทองนุ่ม                                            นางรัตนา   วีระศิลป์                                      นางพรทิพย์   พงษ์สมบูรณ์ 
                 หัวหน้างานสารสนเทศ                            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลอนุบาล            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการอนุบาล  
 
Powered by MakeWebEasy.com